بررسی مشکلات پزشکان خانواده شاغل در مراکز بهداشتی – درمانی روستایی استان خراسان رضوی: یک بررسی مقدماتی

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 مرکز بهداشت شماره 2 مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: رفع مشکلات برنامه پزشک خانواده بر ماندگاری پزشکان در مناطق روستایی و نیز میزان رضایت شغلی آن ها تاثیر مثبت دارد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی مقدماتی مشکلات پزشکان خانواده شاغل در مراکز بهداشتی - درمانی روستایی استان خراسان رضوی بود.
روش ها: در این مطالعه تحلیلی توصیفی که در تیر و مردادماه سال 1393 انجام شد پرسش‌نامه‌ای شامل اطلاعات دموگرافیک و سؤالاتی در زمینه مشکلات آموزشی، کمبود امکانات یا پرسنل، مسائل فرهنگی، برخورد با مراجعین و مشکلات مربوط به مدیریت و سیاست گذاری شبکه بهداشتی دراختیار تعدادی از پزشکان عمومی که در قالب قراردادی و یا به صورت استخدامی  به عنوان پزشک خانواده در مراکز بهداشت روستایی استان خراسان رضوی فعالیت داشتند، قرار گرفت.
یافته‌ها: از میان 50 پرسش‌نامه ارسال شده، 20 نفر (درصد پاسخگویی: 40%) از طریق ایمیل یا تماس تلفنی به سؤالات مطرح‌شده در نظرسنجی پاسخ گفتند. میانگین سنی پزشکان شرکت‌کننده 2.1 ± 28.0 سال و میانگین سابقه کاری آنان 14.3 ± 36.0 ماه بود. اکثر شرکت‌کنندگان (75%) مؤنث بودند. در زمینه مشکلات آموزشی و علمی، "ضعف دانشکده های پزشکی در رابطه با آماده‌سازی پزشکان خانواده و دوره ناکافی کارورزی بهداشت" با 9 پاسخ (45% موارد)، بیشترین مشکل عنوان‌شده بود که بین این گزینه و جنسیت شرکت‌کنندگان ارتباط نزدیک به معنی‌داری مشاهده شد (0.06 = P). در خصوص مشکلات مربوط به پرسنل، "عدم توانایی علمی یا عملی پرسنل در انجام وظایف مربوطه" و نیز "عدم وجود پرسنل کافی در مرکز" هر دو با 9 پاسخ (45%) رایج‌ترین چالش‌های مطرح‌شده از سوی پزشکان بودند. 75% پزشکان از "مراجعات بی‌مورد و در وقت نامناسب" شکایت داشتند. در خصوص مشکلات مربوط به سیاست‌گذاری شبکه بهداشتی 50% به "نبود دستمزد کافی" اشاره داشتند. در نهایت 70% پزشکان عنوان کردند که پس از اتمام دوره یا قرارداد مربوطه حاضر به ادامه خدمت به عنوان پزشک خانواده نخواهند بود.
نتیجه‌گیری: شناسایی هر چه بیشتر مشکلات پزشکان خانواده، به مسئولین در جهت اقدام مؤثر برای رفع آنها و در نتیجه افزایش ماندگاری پزشکان در مناطق روستایی و موفقیت بیشتر برنامه پزشک خانواده کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها