تاریخچه و خدمات بیمارستان قائم (عج) مشهد در گفتگو با دکتر مصطفی داستانی

نوع مقاله : میراث ماندگار

نویسنده

سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران