سفر به دنیایی خیال انگیز و بکر؛ گفتگو با دکتر حمید خسروجردی از قطب جنوب

نوع مقاله : گردشگری

نویسنده

سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران