بررسی توصیفی سوابق کمیسیون ماده 11 در واحد تعزیرات معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال های 1394-1386

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 متخصص پزشکی اجتماعی، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 مسئول امور بیمارستان ها، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 مسئول واحد فن آوری اطلاعات، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 کارشناس واحد تعزیرات، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

پیشینه: بهبودکیفیت خدمات سلامت بدون توجه به مدیریت نظام مند خطاها و قصور های پزشکی و جلوگیری از بروز مجدد آنها امکان پذیر نخواهد بود. هدف این پژوهش بررسی توصیفی سوابق درج شده درسامانه سوابق پرونده های درمان مطرح شده در جلسات کمیسیون ماده 11 در واحد تعزیرات معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد به تفکیک نوع تخلف طی سال های 1386 تا 1394 بود.
روش ها: مطالعه حاضر به صورت مقطعی و گذشته نگر انجام شد. ابتدا بررسی سوابق کاغذی بایگانی های موجود واحد تعزیرات از سال 1386 صورت گرفت. سپس اطلاعات مدارک موجود به صورت طبقه بندی شده در سامانه ثبت کمیسیون ماده 11، وارد شد. تخلفات بررسی شده در کمیسیون ماده 11 شامل دریافت وجه خارج از تعرفه، ایجاد مؤسسه پزشکی غیر مجاز، به کار گیری فرد فاقد صلاحیت، ارائه خدمات بدون مجوز،عدم تمدید پروانه، مداخله در امر درمان، تقلب در کالا، تعطیلی غیر مجاز و عدم حضور پزشک بود. داده های جمع آوری شده در نرم افزار Microsoft Excel نسخه 2013 مورد آنالیز قرار گرفتند.
 
یافته ها: بررسی تخلفات مطرح شده در کمیسیون ماده 11 در نه سال (1386-1394) در مجموع شامل 514 تخلف بود. بیشترین تعداد تخلفات در همه سال‌ها مرتبط با دریافت وجه خارج از تعرفه بوده است. بیشترین تعداد تخلفات در سال 1389(88 مورد) و کمترین آن در سال 1393 (25 مورد) بود. بررسی  آمار 9 ساله کمیسیون ماده 11 نشان می دهد که بیشترین میزان تخلفات از دریافت وجه خارج از تعرفه و ارائه خدمات بدون مجوز (274 و 70؛ به ترتیب) بود.
نتیجه گیری: اصلاح آئین نامه ها و تعیین حدود مجاز فعالیت پزشکان هر رشته پس از اجرای طرح تحول سلامت نقش مهمی در کاهش جرائم تعزیراتی از جمله ارائه خدمات غیر مجاز و اخذ وجه خارج از تعرفه داشته است.

کلیدواژه‌ها