بررسی شکایات مطروحه در رشته زنان و زایمان ثبت شده در دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی مشهد در سال‌های 1393-1392

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 جانشین معاون انتظامی، سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 مسئول دبیرخانه معاونت انتظامی، سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

پیشینه: یکی از مهم ترین مشکلات حرفه‌ای پزشکان مسأله نارضایتی و شکایت بیماران به مراجع قضایی و تبعات آن در زندگی شخصی و حرفه ای آنان است. علی‌رغم تلاش پزشکان و کادر پزشکی در ارائه خدمت به بیماران و نیز تقدس خاص این رشته، روز به روز بر میزان شکایت‌ها افزوده می‌شود. پیشرفت‌های رشته زنان و زایمان انتظارات جامعه بشری را افزایش داده است. بنابراین، تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان بروز خطاهای پزشکی در رشته زنان و زایمان مطابق با پرونده‌های ثبت شده در دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی مشهد در سالهای 1393-1392 انجام شد.
روش ها: این تحقیق یک مطالعه توصیفی-تحلیلی گذشته‌نگر است که به صورت سرشماری انجام شد. در این مطالعه کلیه پرونده‌های شکایت از پزشکان در رشته زنان و زایمان ثبت شده در دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی مشهد از ابتدای سال 1392 تا پایان سال 1393 بررسی شد. داده‌ها شامل جنس متشاکی، تحصیلات متشاکی، موضوع شکایت، سازمان ارجاع‌دهنده پرونده و نوع رأی صادره بود.
نتایج: در سال‌های 1392 و 1393، 701 شکایت در دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی مشهد به ثبت رسیده است که 135 شکایت مربوط به رشته زنان و زایمان بود. 17/8% متشاکیان مرد و 82/2 % زن بودند. از میان 135 شکایت زنان و زایمان بیشترین شکایت مربوط به فوت نوزاد (25 %)، عوارض زایمان طبیعی در نوزاد (15 %) و فوت مادر (10 %) بود. بیشترین ارجاع پرونده‌های شکایت زنان و زایمان در سال‌های 1393-1392 مربوط به شاکیان خصوصی (47/4 %) بود. بر اساس بررسی هیأت کارشناسی؛ 69 % از متشاکیان، حکم برائت دریافت کردند و 11% مقصر شناخته شدند. به‌علاوه، از 2/2 % شاکیان رضایت اخذ شد و 17/8 % پرونده‌ها مطابق نظریه کارشناسی بایگانی شد
نتیجه گیری: با توجه به بررسی شکایات در رشته زنان و زایمان و مشخص شدن علل آن‌ها، بهبود روابط پزشک و بیمار، توجه بیشتر پزشک به علائم، آزمایش‌ها، شرح حال و وضعیت و گفته‌های مادر باردار، معاینه دقیق و مراقبت بیشتر از مادر باردار در ساعات پایانی بارداری (تحت نظر بودن فرد، مانیتورینگ، تست NST و چک کردن ضربان قلب جنین) و حضور یک ماما در بالین مادر باردار در ساعات پایانی بارداری در راستای کاهش شکایات و افزایش رضایتمندی بیماران ضروری است.

کلیدواژه‌ها