بررسی میزان تبعیت کادر درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد از دستورالعمل شست و شوی دست در سال 1393

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت، مسئول واحد پرستاری معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 متخصص پزشکی اجتماعی، معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 متخصص عفونی، کارشناس مسئول کنترل عفونت معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 کارشناس ارشد پرستاری، واحد پرستاری، معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 کارشناس پرستاری، واحد پرستاری معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

کلیدواژه‌ها