بررسی دیدگاه پزشکان و دندانپزشکان در زمینه تغذیه شبانه نوزاد از شیر مادر

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 گروه طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

2 دستیار تخصصی دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران