نویسنده = کیانوش شهرکی
تأثیرات طرح تحول نظام سلامت ایران در دیدگاه کارکنان شاغل در بیمارستان‌های دولتی شهر مشهد

دوره 19، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 58-61

کیانوش شهرکی؛ امیر حسین طالبی؛ رضا افشاری؛ سید مصطفی منزوی؛ جواد فهیمی نیا


آموزش رشته تخصصی بیماری‌های داخلی در ایران: ویژگی‌ها و تفاوت‌ها

دوره 17، شماره 2، آذر 1392، صفحه 77-80

بیتا دادپور؛ کیانوش شهرکی؛ مریم نعمتی