کلیدواژه‌ها = اولویت شغلی
اولویت‌های شغلی و تحصیلی در میان دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دوره 17، شماره 3، اسفند 1392، صفحه 117-120

وحید روشن‌روان؛ سید اسحاق هاشمی


اولویت‌های شغلی و تحصیلی در میان دانشجویان داروسازی ایران

دوره 17، شماره 2، آذر 1392، صفحه 85-87

سید احمد حیدری یزدی؛ ناصر وحدتی مشهدیان